Groepen 8

Welkom op de pagina van het leerjaar 8. U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen.
Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Mijnschoolinfo. Hier zal huiswerk genoteerd worden en foto’s geplaatst worden per groep. Elke groep heeft hier een eigen groepspagina.

 

Voor korte mededelingen (bijv. doktersbezoek) is er tijdens de inloop t/m 08.30 uur tijd. Voor langere gesprekken is het fijn als u vooraf een afspraak maakt met de leerkracht.

 

Gymrooster:

 

Groep

Dinsdag

Docent

8A

 

Meester Tobias

8B

 

Meester Tobias

8C

 

Meester Tobias

8D

 

Meester Tobias

8E

 

Meester Tobias

 

  

Groep

Vrijdag

Docent

8D

 

Juf Esther

8B

 

Juf Esther

8C

 

Juf Esther

8D

 

Juf Esther

8E

 

Juf Esther

 

Handvaardigheidrooster, tot oktober (om de week):

Groep 8A: maandag 14:00-15:00 uur

Groep 8B: maandag 14:00-15:00 uur

Groep 8C: maandag 10:30-11:30 uur

Groep 8D: dinsdag 14:00-15:00 uur

Groep 8E: vrijdag 14:00-15:00 uur

 

Muziek:
Om de week krijgen de leerlingen een half uur muziekles van meester Niek. Zij leren hierin zowel de theorie als praktijk kennen.

 

Rekenen:

In de groepen 8 werken we met de Wereld In Getallen en Snappet. De leerlingen zijn verdeeld in niveaugroepen. Het eerste half jaar werken de leerlingen uit een rekenboek, waar onderwerpen als inhoudsmaten, breuken, procenten en kommagetallen in voorkomen. Na dit eerste boek, wat bestaat uit 4 rekenblokken, werken de leerlingen het laatste half jaar alleen nog uit werkboeken. Deze werkboeken zijn ook op niveau en verdeeld in thema’s als breuken, procenten, meten en informatieverwerking. Deze thema’s bevatten alleen nog herhalingsstof. Waar mogelijk proberen we met deze thema’s groepsdoorbroken te werken.

 

Begrijpend lezen:

Ook met Nieuwsbegrip werken de leerlingen op hun eigen niveau. De leerlingen krijgen wekelijks een nieuwe tekst aangeboden en verwerken deze tekst op Snappet en soms ook op papier. Ze doen dit in twee- en drietallen. De tekst biedt leerlingen strategieën aan, zodat de leerlingen boven de tekst komen te staan en zo stap voor stap leren hoe ze de vragen moeten beantwoorden.

 

Technisch lezen:

Twee keer per week besteden we klassikaal en in niveaugroepen aandacht aan de technische leesontwikkeling met de methode Station Zuid. Daarnaast beginnen we iedere middag met een kwartier vrij lezen. Het Technisch lezen kan ook op Snappet worden geoefend.

 

Taal/Woordenschat:

Taal en woordenschat worden in blokken aangeboden op Snappet. Met taal behandelen we diverse onderwerpen, als spreekwoorden, woordsoorten, zinsopbouw, interpunctie, ed. Naast taal en woordenschat behandelen we in een apart katern het ontleden.

 

Schrijven:

Het schrijfschrift in groep 8 leert de leerlingen in een vlot handschrift aan elkaar stukjes tekst te schrijven. Daarnaast wordt het blokschrift aangeboden. In groep 8 schrijven we tot het eind van het jaar met vulpen en aan elkaar.

 

Spelling:

Ook spelling wordt via Snappet en op niveau aangeboden. De leerlingen maken kennis met 2 lessen woorden en 2 lessen werkwoorden. Deze woorden komen ook terug in taal en woordenschat. Op Snappet wordt geoefend met deze woorden en werkwoorden. Na een signaaldictee, kunnen de leerlingen zien aan welke categorie ze nog moeten werken. En daarna leren ze thuis de woorden en werkwoorden voor het controledictee.

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:

Deze wereld oriënterende vakken behandelen uiteenlopende onderwerpen. Bij geschiedenis wordt de tijd vanaf 1800 behandeld. De nadruk ligt in groep 8 op de Tweede Wereldoorlog. Naast het uitgebreid bespreken en behandelen van deze lesstof brengen de groepen 8 ieder jaar een bezoek aan Kamp Vught.

Bij aardrijkskunde ligt de nadruk op de topografie van de wereld. Onderwerpen als oerwoud, aardolie en natuurverschijnselen komen aan bod.

Natuur behandelt onderwerpen als voortplanting, energie en de ruimte. Daarnaast behandelen we in een apart katern de seksuele voorlichting a.d.h.v. de methode Dokter Corrie.

 

Leefstijl:

In de hele school komen gedurende het schooljaar verschillende thema’s op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Hoe ga je met elkaar om? Hoe praat je over je gevoel en hoe neem je afscheid?

 

 

 

 

Trefwoord:

Iedere dag beginnen we met een praatplaat uit de catechesemethode Trefwoord. Deze methode biedt platen, verhalen uit het dagelijks leven en Bijbelverhalen aan die op hun beurt weer uitnodigen tot een klassengesprek.

 

Huiswerk:

In totaal krijgen de kinderen maximaal drie keer per week huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk is leer- en/of maakwerk. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, spelling, Engels of wereld oriënterende vakken. Het huiswerk betreft leerstof die in de groep behandeld is, zodat de leerlingen het huiswerk zelfstandig kunnen maken.

Daarnaast hebben de kinderen ook dit jaar te maken met de toetsen voor de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie). De toetsen (altijd op donderdag) worden als huiswerk meegegeven.

Naast het controledictee (één keer per drie weken) kunnen er maximaal twee toetsen per week als huiswerk worden opgegeven.
In groep 8 kan ook incidenteel huiswerk aan een kind worden meegegeven. Dit betreft dan extra oefenstof die een bepaald kind nodig heeft. Dit is op vrijwillige basis en gebeurt altijd in overleg met ouders.

In groep 8 houden de kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt en maken zij een werkstuk. De data waarbinnen het werk gerealiseerd moet zijn, worden ruim van te voren bekend gemaakt.

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 8 aan bod komt.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.