Groepen 4

Welkom op de pagina van leerjaar 4. U kunt hier de belangrijkste informatie lezen.  

 

Als ouders/verzorgers van onze school heeft u een toegangscode voor Mijnschoolinfo nodig. Hier ontvangt u informatie van de leerkrachten en kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken zoals u gewend was.  

 

Wilt u in gesprek met de leerkracht dan is het fijn als u hier vooraf een afspraak voor maakt met de leerkracht. Dit kan persoonlijk of via de mail. Aan ieder leerjaar is ook een IB-er verbonden. De IB-er van groep 4 is juf Hilde. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt. 

 

Gym 

Groep 4A: 

Dinsdag   

13.00 – 13.40 uur 

 

Woensdag 

11.30 – 12.15 uur 

 

Groep 4B: 

Dinsdag 

13.40 – 14.20 uur 

 

Woensdag 

10.45 – 11.30 uur 

 

Groep 4C:

Dinsdag   

14.20 – 15.00 uur  

 

Woensdag 

09.15 – 10.00 uur 

 

Groep 4D: 

Dinsdag 

10.45 – 11.30 uur 

 

Woensdag 

10.00– 10.45 uur 

         

Handvaardigheid (om de week) 

Maandag 

Groep 4A: 08.30 – 09.30 uur (even) 

Groep 4B09.30 – 10.30 uur (even) 

Groep 4C08.30 – 09.30 uur (oneven) 

Groep 4D09.30 – 10.30 uur (oneven)

 

Judo (even weken halve klas) 

Donderdag 

Groep 4A08.35 – 09.25 uur 

Groep 4B: 09.40 – 10.30 uur 

Groep 4C: 10.45 – 11.35 uur 

Groep 4D: 13.05 – 13.55 uur 

 

Hieronder staan een aantal vakken die wij in groep 4 aanbieden. De leerstof is in leerjaar 4 erg divers, dus hebben wij een aantal vakken hieronder uitgelegd en niet alle vakken die aangeboden worden in leerjaar 4.  

 

Rekenen: 

Tafels: We beginnen met het begrip. Wanneer ik met 3 dobbelstenen 5 gooi dan hebben we het over 3 groepjes van 5. Dit is 3 x 5 = 15. Vervolgens gaan we de tafels memoriseren. De tafel moet vlot uit het hoofd geleerd worden. Van voor naar achter, van achter naar voor en door elkaar. Uw kind moet binnen 3 seconden het goede antwoord kunnen geven. In groep 4 moeten de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 vlot door elkaar worden gemaakt. De andere tafels worden wel aangeboden, maar hoeven pas in groep 5 te worden gememoriseerd. 

Rekenen tot 100: Om te rekenen tot en met honderd zijn er veel basisvaardigheden die geautomatiseerd moeten zijn. Bijvoorbeeld het splitsen van getallen, optellen en aftrekken over het tiental (8 + 4 =), sommen tot en met 10, het verschil tussen tientallen en losse (hoe schrijf ik vierendertig 34 of 43), tellen in sprongen etc. Eind groep 4 rekenen we deze sommen uit op de lege getallenlijn of met pijlentaal. 

Meten, tijd en geld: Eenmaal per week staat er een les ingepland over deze onderwerpen. Zo leren we met klokkijken de hele uren, halve uren en kwartieren op de analoge klok. Op de digitale klok de hele en halve uren. Onder tijd valt ook de kalender. Met geld rekenen we met centen en euro's. Ook leren we geld teruggeven, zoals een kassamedewerker. En dat 100 cent hetzelfde is al één euro. We leren meten in centimeters en meters. Hoe zwaar is een kilo? Ook werken we met spiegelen, blokkenbouwsels, perspectief en plattegronden. 

Verhaalsommen: Vaak komen bovenstaande onderwerpen terug in verhaalsommen. In deze sommen moeten vaak meerdere denkstappen worden genomen waardoor veel leerlingen dit lastig vinden. Op http://www.redactiesommen.nl/groep4.html kunt u veel voorbeelden van verhaalsommen vinden. 

Tellen: We leren de telrij tot en met 1000. Ook kunnen we in huppen (1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)en sprongen van 10 tellen. 

Veel onderwerpen kunt u oefenen op: https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4 

 

Begrijpend lezen: 

Het begrijpend lezen doen we met behulp van Nieuwsbegrip. Hierbij staat elke week een tekst uit het nieuws centraal. Uw kind krijgt een inlogcode mee naar huis. Zo kunt u de tekst, vragen en het filmpje nogmaals doorlezen en bekijken. We starten met nieuwsbegrip na het eerste rapport. 

 

Technisch lezen: 

Het is van belang dat uw kind 'leeskilometers' maakt. Als uw kind vlot kan lezen, zal het begrijpend lezen makkelijker gaan. Het doel is dat de leerlingen eind groep 4 minimaal AVI-E4 (AVI-EIND4) behaald hebben. Vaak wanneer uw kind interesse heeft in het boek, zal de motivatie om te lezen ook hoger zijn. Het is dan ook niet erg om eens een wat moeilijker boek te pakken. U kunt op heel veel verschillende manieren met uw kind lezen. In de klas lezen we veel voor (leerkracht leest voor), koor (we lezen het tegelijk) en door (uw kind leest het stukje. Daarnaast kunt u denken aan luisterboeken, stripssamenleesboeken (ouder en kind lezen om de beurt een stukje), recepten, folders, tijdschriften en informatieboeken. 

We richten ons aan het begin van het jaar op het technisch lezen (voldoende vlot lezen) en gaan daarna verder op het begrijpend lezen. 

 

Taal/Woordenschat: 

We leren middels de methoden Taal op maat onder andere het alfabet, hoe je vraagzinnen maakt, doe-woorden, het houden van een telefoongesprek, welk lidwoord je gebruikt, hoe je een opstel schrijft en nog veel meer! 

Per thema komen er ook woorden aan bod. Wanneer uw kind thuis een woord niet begrijpt is het erg fijn als u dit woord uitlegt. Pas wanneer een woord 8 keer herhaald is, blijft het woord hangen. 

 

Schrijven: 

We leren de hoofdletters in schrijfletters. Aan het begin van het jaar is er ook nog veel aandacht voor het juist aan elkaar schrijven, iets wat in het laatste schrift van groep 3 aan bod is gekomen. Aan het eind van het jaar gaan we steeds meer tempo maken bij het schrijven, terwijl we de hoofdletters herhalen. De leerlingen passen de hoofdletters ook op de juiste manier toe bij de taalopdrachten. 

 

Spelling: 

We maken gebruik van de methode Spelling op Maat. 

Er zijn 8 blokken met in ieder blok 3 regels die centraal staan. Een blok duurt vier weken en wordt afgesloten met een dictee.

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek: 

Bij deze vakken leren we de meest uiteenlopende dingen. We leren over bodemdieren, opgravingen, herkomst van producten, feestdagen, het water in Nederland en windrichtingen. 

 

Leefstijl:  

Een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Leefstijl wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Er zijn 6 thema’s die in volgorde maar ook afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Elk thema bestaat uit verhalen, opdrachten, of werkbladen en aan de hand daarvan gaan we in gesprek met elkaar om een sociale groep te verkrijgen en te behouden. 

 

Trefwoord: 

Trefwoord is een boekje met een bijbehorende digitale site voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool. Er is een boekje voor de onderbouw en een boekje voor de middenbouw/bovenbouw. In groep 4 gebruiken we de onderbouw versie. Het is gebaseerd op vijf korte dagopeningen passend bij een kalenderplaat. Deze dagopening kan bestaan uit een bijbelverhaal, een voorleesverhaal, een gedicht of een kringgesprek en daar zitten ook regelmatig liedjes bij. 

 

Huiswerk: 

Bij ieder blok krijgen de kinderen een huiswerkboekje mee wat bestaat uit: Woordenschat, Taal, Rekenen en spelling. Hierin komt de geleerde stof aanbod zodat de kinderen thuis extra kunnen oefenen. Het is belangrijk dat de kinderen de woordenschat kaartjes kunnen toepassen in de praktijk. De kinderen krijgen voor het vak spelling, aan het begin van het jaar een spellingsboekje mee. Hierin staan alle regels die de kinderen het hele jaar krijgen aangeboden. De kinderen kunnen aan de hand van dit boekje de regels opzoeken die bij de spellingswerkbladen horen (die in het huiswerkboekje zitten) 

Bij rekenen leren we de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10 vlot. Gedurende het schooljaar krijgt u hier ook een huiswerkbladen voor. 

De leerkrachten kunnen in samenspraak met ouders extra huiswerk geven om stof te herhalen. Daarnaast proberen we voor iedere vakantie een mail te sturen met informatie en huiswerkboekjes, zodat u weet wat we op dat moment in de klas oefenen. Dit is natuurlijk niet verplicht om te maken. 

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 4 aan bod komt. 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.