Groepen 4

U kunt hier de belangrijkste informatie lezen m.b.t. het leerjaar 4.

 

Wij houden u op de hoogte middels Social Schools. Hier ontvangt u informatie van de leerkrachten en kunt u zich inschrijven voor oudergesprekken  

 

Wilt u in gesprek met de leerkracht(en) dan is het fijn als u hier vooraf een afspraak voor maakt met de leerkracht. Dit kan persoonlijk of u kunt een bericht via Social Schools sturen. Aan ieder leerjaar is ook een IB-er verbonden. De IB-er van groep 4 is Leonie van den Burg. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt. 

 

Gym 

 

Groep 4A: 

Dinsdag    

10.45-11.30 uur  

 

Donderdag

 8.30- 9.15  uur 

 

 

 

Groep 4B: 

Dinsdag    

13.00-13.40 uur 

 

Donderdag 

9.15- 10.00 uur 

 

 

 

Groep 4C: 

Dinsdag  

13.40-14.20uur 

 

Donderdag

10.00- 10.45 uur

 

 

 

Groep4D: 

Dinsdag    

14.20– 15.00 uur 

 

Donderdag 

10.45 – 11.30 uur 

 

 

         

Handvaardigheid  

maandag 

Groep 4A: 13.00 – 14.00 uur (oneven) 

Groep 4B: 13.00 – 14.00 uur (even) 

Groep 4C: 14.00 – 15.00 uur (even) 

Groep 4D: 14.00 – 15.00 uur (even) 

 

Judo 

Donderdag(oneven week) 

Groep 4A: 10.45- 11.30 uur 

Groep 4B: 13.00- 13.45 uur 

Groep 4C: 8.30 -   9.15 uur  

Groep 4D: 09.15- 10.00 uur  

 

Hieronder staan een aantal vakken die wij in groep 4 aanbieden. De leerstof in leerjaar 4 is erg uitgebreid. Wij leggen hieronder een aantal belangrijke vakken uit.  

 

Rekenen: 

Tafels: We beginnen met het begrip. Wanneer ik met 3 dobbelstenen 5 gooi dan hebben we het over 3 groepjes van 5. Dit is 3 x 5 = 15. Vervolgens gaan we de tafels memoriseren. De tafel moet vlot uit het hoofd geleerd worden. Van voor naar achter, van achter naar voor en door elkaar. Uw kind moet binnen 3 seconden het goede antwoord kunnen geven. In groep 4 moeten de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 vlot door elkaar worden gemaakt. De andere tafels worden wel aangeboden, maar hoeven pas in groep 5 te worden gememoriseerd.  

Rekenen tot 100: Om te rekenen tot en met honderd zijn er veel basisvaardigheden die geautomatiseerd moeten zijn. Bijvoorbeeld het splitsen van getallen, optellen en aftrekken over het tiental (8 + 4 =), sommen tot en met 10, het verschil tussen tientallen en losse (hoe schrijf ik vierendertig? 34 of 43?), tellen in sprongen etc. Eind groep 4 rekenen we deze sommen uit op de lege getallenlijn. 

Meten, tijd en geld: Eenmaal per week staat er een les ingepland over deze onderwerpen. Zo leren we met klokkijken de hele uren, halve uren en kwartieren op de analoge klok. Op de digitale klok de hele en halve uren. Onder tijd valt ook de kalender. Met geld rekenen we met centen en euro's. Ook leren we geld teruggeven, zoals een kassamedewerker. En dat 100 cent hetzelfde is al één euro. We leren meten in centimeters en meters. Hoe zwaar is een kilo? Ook werken we met spiegelen, blokkenbouwsels, perspectief en plattegronden. 

Verhaalsommen: Vaak komen bovenstaande onderwerpen terug in verhaalsommen. In deze sommen moeten vaak meerdere denkstappen worden genomen waardoor veel leerlingen dit lastig vinden. Op http://www.redactiesommen.nl/groep4.html kunt u veel voorbeelden van verhaalsommen vinden. 

Tellen: We leren de telrij tot en met 1000. Ook kunnen we in huppen (1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)en sprongen van 10 tellen. 

Veel onderwerpen kunt u oefenen op: https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4 

 

Begrijpend lezen: 

Het begrijpend lezen doen we met behulp van Nieuwsbegrip. Hierbij staat elke week een tekst uit het nieuws centraal. Uw kind krijgt een inlogcode mee naar huis. Zo kunt u de tekst, vragen en het filmpje nogmaals doorlezen en bekijken.

 

Technisch lezen: 

Het is van belang dat uw kind 'leeskilometers' maakt. Als uw kind vlot kan lezen, zal het begrijpend lezen makkelijker gaan. Vaak wanneer uw kind interesse heeft in het boek, zal de motivatie om te lezen ook hoger zijn. Het is dan ook niet erg om eens een wat moeilijker boek te pakken. U kunt op heel veel verschillende manieren met uw kind lezen. In de klas lezen we veel voor (leerkracht leest voor), koor (we lezen het tegelijk) en door (uw kind leest het stukje. Daarnaast kunt u denken aan luisterboeken, strips, toneelleesboeken (ouder en kind lezen om de beurt een stukje), recepten, folders, tijdschriften en informatieboeken. 

We richten ons aan het begin van het jaar op het technisch lezen (voldoende vlot lezen) en gaan daarna verder op het begrijpend lezen. 

 

Taal/Woordenschat: 

We leren middels de methoden Taal op maat onder andere het alfabet, hoe je vraagzinnen maakt, doe-woorden, het houden van een telefoongesprek, welk lidwoord je gebruikt, hoe je een opstel schrijft, zelfstandig naamwoorden, werkwoorden en lidwoorden te benoemen en nog veel meer! 

Per thema komen er ook woorden aan bod. Wanneer uw kind thuis een woord niet begrijpt is het erg fijn als u dit woord uitlegt. Pas wanneer een woord 8 keer herhaald is, blijft het woord hangen. U krijgt de woorden per thema mee naar huis om thuis te oefenen.  

 

Schrijven: 

We leren de hoofdletters in schrijfletters. Aan het begin van het jaar is er ook nog veel aandacht voor het juist en netjes schrijven, iets wat in het laatste schrift van groep 3 aan bod is gekomen. Aan het eind van het jaar gaan we steeds meer tempo maken bij het schrijven, terwijl we de hoofdletters herhalen. De leerlingen passen de hoofdletters ook op de juiste manier toe bij de taalopdrachten. 

 

Spelling: 

We maken gebruik van de methode Spelling op Maat. 

Er zijn 8 blokken met in ieder blok 3 regels die centraal staan. Een blok duurt vier weken en wordt afgesloten met een dictee. De regels die worden aangeboden kunnen de kinderen thuis extra oefenen in hun spellingsboekje.  

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek: 

Bij deze vakken leren we de meest uiteenlopende dingen. We leren over bodemdieren, opgravingen, herkomst van producten, feestdagen, het water in Nederland, windrichtingen, het menselijk lichaam en over groente en fruit. Dit doen we met de methode Brandaan.

 

Leefstijl:  

Een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Leefstijl wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Er zijn 6 thema’s die in volgorde maar ook afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden. Elk thema bestaat uit verhalen, opdrachten, of werkbladen en aan de hand daarvan gaan we in gesprek met elkaar om een sociale groep te verkrijgen en te behouden. 

 

Trefwoord: 

Trefwoord is een boekje met een bijbehorende digitale site voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool. Er is een boekje voor de onderbouw en een boekje voor de middenbouw/bovenbouw. In groep 4 gebruiken we de onderbouw versie. Het is gebaseerd op vijf korte dagopeningen passend bij een kalenderplaat. Deze dagopening kan bestaan uit een bijbelverhaal, een voorleesverhaal, een gedicht of een kringgesprek en daar zitten ook regelmatig liedjes bij. 

 

Huiswerk: 

Bij ieder nieuw thema bij de vakken rekenen, spelling en taal krijgen de kinderen een huiswerkboekje mee naar huis. De kinderen kunnen zo thuis oefenen met de woordenschat woorden van taal, dit komt ieder blok terug in de toets. Het is erg fijn als hier extra aandacht aan wordt besteed. De spellingsregels kunnen extra geoefend worden die aanbod zijn gekomen in de klas. De kinderen krijgen voor rekenen een eigen rekenboekje, de kinderen kunnen hier ook extra mee oefenen.  

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 4 aan bod komt. 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.