Zorg op De Fontein

Interne begeleiders

Een IB-er heeft bij ons op school heeft coördinerende, begeleidende en coachende taken binnen de eigen leerjaren. Wij hebben op De Fontein geen zorgleerkrachten of remedial teachers. Ieder kind is verschillend en heeft, buiten de klassikaal aangeboden leerstof, soms ook behoefte aan extra ondersteuning. Dat kan zijn omdat het kind de leerstof nog niet helemaal begrijpt maar het komt ook regelmatig voor dat de kinderen behoefte hebben aan meer uitdaging en verbreding van de klassikaal aangeboden taken. De leerkrachten worden hierin ondersteund door de IB-er.

 

De verdeling is als volgt:

Mariska Roche: groepen 1 t/m 3

Hilde van den Ende: groepen 4 t/m 6 

Corrie Kobbi: groepen 7 en 8

 

SPPOH 
De samenwerking in onze regio vindt plaats binnen Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen, die speciale hulp nodig hebben bij het leren. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van de groep, de leerkracht en de school. Een goede samenwerking van de schoolbesturen, scholen, professionals, ouders en externe partijen moet voor iedere leerling leiden tot de best passende combinatie van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en waar nodig zorg, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

Website SPPOH

 

HCO
Stichting HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is een onderwijsadviesbureau voor scholen en kindcentra in Den Haag en omgeving.

Website HCO

 

Schoolmaatschappelijk werk

Op De Fontein werkt een schoolmaatschappelijk werker. Ze is een aantal dagdelen per week bij ons op school aanwezig. Het schoolgericht maatschappelijk werk is een kortdurende hulpverlening en deze is gericht op het welzijn van uw kind(eren).

 

U kunt bijvoorbeeld hierbij denken aan:

  • Sociaal-emotionele problemen; uw kind vertoont druk en agressief gedrag of is juist erg stil en teruggetrokken

  • Uw kind wordt gepest

  • Vragen omtrent de opvoeding

  • Bij problemen binnen uw gezin waar uw kind last van heeft (bijvoorbeeld echtscheiding, woon-, verslavings- of financiële problemen)

Tijdens een eerste gesprek bekijkt de schoolgericht maatschappelijk werker samen met u welke stappen het beste genomen kunnen worden. Vaak volgen er daarna gesprekken met u en/of uw kind(eren). Uiteraard praat de schoolmaatschappelijk werker alleen met uw kind(eren) wanneer u daar toestemming voor geeft. Bij sommige problemen kan een andere instelling u beter helpen. In overleg wordt er dan gekeken bij welke hulpverleningsinstantie u het beste terecht kunt.

Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Via de intern begeleider van uw kind, kunt u in contact komen met onze maatschappelijk werker.

M: 06-28247306
E: n.vanderhak@smw-basisschool.nl

I: www.smw-basisschool.nl

 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor ieder kind. Gemeente Den Haag zorgt dat kinderen en ouders de juiste hulp krijgen.

Website CJG

 

Jeugdarts
Sarita Gena is de schoolarts van De Fontein. U kunt een afspraak maken met haar bij het CJG via het nummer 070-7529040.

 

Logopedie

Wij besteden veel zorg aan het vroegtijdig opsporen van logopedische problematiek. U kunt hierbij denken aan de aandachtsgebieden zoals stem, spraak, taal, mondgewoonten, auditieve waarneming en lees-en spellingproblematiek. Bij signalering van deze logopedische problemen, kan de school u doorverwijzen naar een logopedist.